Гьар макътавлар яратгъаным ТЕНГИРге!

КЪУМУКЪ ИШ

Кумукские проблемы. Независимое издание


№ 3, Апрель 1991 г.


Гьюрметли къумукъ халкъны уланлары!

Зумрут Даидова 1991 йылны 27 январында
Анжикъалада болгъан Къумукъ Халкъ Гьаракатны
Cъездинде чыгъып сёйледи.

(Тюпде - ону сёлевюню тексти.)

 

Къумукъ къатынланы атындан сизге Салам!

Аявлу ватандашларым! Дагъыстанны ёл башчылары «ортакъ уьйге» чакъырыв эте. Биз «ортакъ уьйден» инжигенбиз, шо уьйде адагъанбыз, шонда яшап, тухум аздыргъанбыз, къойчусуз яйылгъан сиривге ошагъанбыз.

Шамханланы, Бийлени къаршысына ябушуп, Батыр уланларыбызны къоллары булан «ортакъ ожакъ» къургъанбыз. Шо иш уллу зараллы иш болгъан экен.

Эли ёкъну топурагъы, топурагъы ёкъну тили де, миллети де ёкъ. Къумукъ халкъ оьз топурагъында толу ихтиярлы болмаса, бу кана яшав бизин баш гётерме къоймажакъ. Минг йылланы боюнда халкъыбызны аманлыгъын, миллетни тазалыгъын болдуруп юрюген Шамхан-пачаларыбыз, Бий-Батырларыбыз! Сизге алгъыш этеген гюнлер тувгъан. Гьечден ден геч де къолайдыр.

Бизин Бийлени, бизин Пачаланы шо «царский Россия», шо авам революция тайдырмай ерин де къойгъан буса, Къумукъ халкъ бугюн шу къара гюнге етмей эди.

Къумукъ Бийлер тайсын дейген тавушлар, гьар заманда да эринчек, эренсиз, сютюр тайпаланы тавушу болгъан. Озокъда, болгъандыр (болгъан!) Бийлени ичинде де гьарамзада, гьай-гавурлар. Амма, сиз, бюгюнгю къумукъ охувчулар, къумукъ халкъны Ругьлу Алтын Хазнасына хыянатчы болмагъыз.

Халкъны къысматын ойлашагъан уланлар ат ерлеген гюнлерде, биз къатынлар ягъадан къарап турма болмайбыз, шону намусубуз къабул этмей.

Сизге аркъа таяв болмагъа, бу адилли намусну сизин булан тенг гётермеге къаныбыз-жаныбыз булан халкъыбыз учун чалышмагъа ант этебиз!

Уланлар, сиз бизге уьстденсув къарамагъыз. Бизин эркъардашлабыз, бизин амалларыбыз, сиз бизин эниш этмегиз!

Эргишини оьр этеген де, ер этеген де къатынлар. Биз сизин бёркюгюзню оьр этербиз.

Сансымай сёйлемегиз, шолай янашыв бизге авур тие. Къатын гиши оьз-оьзюн якълап болмайгъан назик гьисли адам, шо саялы болма да ярай, биз яшагъан чакъы гючлю болма, къатты болма къаст къылгъанбыз.

Тенглик деп, биз сизден тенгликни талап этмесек де, батырлыкъны, ёлдашлыкъны талап этебиз. Миллетни аманлыгъы къатын-къыздан гьасил боладыр деп ойлашаман. Яхшы да, яман да къатынлардан яйыла, гьар миллетни гюзгюсю - ону къатын гишилери буса ярай. Масъаланы шу ерин бизге унутма ярамай, сизге де, бизге де эс тапма заман болгъан, айрокъда гьали.

Халкъ бизге къарагъан, гьар къайсы якъдан да жыйылма тарыкъ. «Къумукъ Халкъ Гьаракатны» ёлунда къатынлар айрыча ер тутагъангъа шеклик этегенлер ана болуп къарасын.

Гелигиз, йыракъдан къарап турмай, бирлешейик. Шулар не этер экен деп турмай, гьакълашайыкъ. Бу къысмат янгъыз Салав Алиев йимик уланланы къысматы тюгюл, савлай Къумукъ халкъны къысматы. Янгъыз Салавгъа борч этип, арек де турагъан эрлер, сиз оьзюгюзден бир заманда да гечмежек сиз!

Зумрут ДАИДОВА

 

Редакциядан:  Аявлу Къумукъ Бийкебиз, ЗУМРУТ!

- Сен бил, биз - Ибрагьим Ханмав БАММАТУЛИ, ва ону уланлары Амин, Ханмав, Шамсутдин, ону уланыны уланлары Оьзден, Тенгир, ва кёп-кёп, минглер булан таза юрекли, адилли, къылыкълы Къумукъ уланлар, Сени, ва башгъа бизин бийке-къызланы, Чакъырывун ёлда къоймасбыз, рыцарь кюйде абур-сый ва къуллукъ этме бажарарбыз!

Размещено на сайте 10.04.2010


Еще в этом номере:

Комменатарии
Представьтесь, пожалуйста
Поделитесь своим мнением по существу данной публикации
Картинка
Введите код с картинки
(для защиты от спама)

на верх

RRS лента

Ссылки

kumukia.ru